Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1715  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:52:50

   ชื่อ  :: จันทร์จิรา วงศ์สนิท
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
.ร้านค้าเซาเซ็น
.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.สภาชุมชนโพธิน้อยศรีสวัสดิ์
.สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
.ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
2.แต่ลธสถานที่มีปรธโยชน์อะไรบ้าง
.จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ
.เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
.จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี
.เพื่ให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
.มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการใช้สินเชื่อ
.เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น
.เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา ในท้องถิ่นด้านต่างๆ
.รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาส มีนามว่าอะไร
.พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
.ทุกสถานที่ในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม คืออะไร
.ได้บุญ
.ได้ความรู้
.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1714  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:51:10

   ชื่อ  :: ศุภิสรา สืงห์โค
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
.ร้านค้าเซาเซ็น
.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.สภาชุมชนโพธิน้อยศรีสวัสดิ์
.สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
.ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
2.แต่ลธสถานที่มีปรธโยชน์อะไรบ้าง
.จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ
.เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
.จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี
.เพื่ให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
.มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการใช้สินเชื่อ
.เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น
.เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา ในท้องถิ่นด้านต่างๆ
.รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาส มีนามว่าอะไร
.พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
.ทุกสถานที่ในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม คืออะไร
.ได้บุญ
.ได้ความรู้
.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1713  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:50:41

   ชื่อ  :: ด ช ไชยวัฒน์ วงสมบัติ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1 วัดโพธิการาม มีสถานที่อะไรบ่าง
- ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
- สถาชุมชนโพธิน้อยโพธิสวัสดิ์
- สถาบันการเงินโพธิน้อนโพธิสวัสดิ์
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์การเรืยนรู้ชูมชน
- ศูนย์การเรืยน i c t
2 เเต่ละสถานที่มีอะไรบ่าง
- ร้านค้าเซาเซ็น จำห่นายเครื่งดื่มอาหาร
- ศูนย์ i c t ให้บริการสืบค้นข้อมูล
-

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1712  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:49:48

   ชื่อ  :: ด.ญ. จรีภรณ์ สาหาร \ ด.ญ.วาสนา บุญพิมล
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1. วัดโพธิการาม มีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น ศูนย์ ICT ฯลฯ
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น : จัดจำหน่ายสินค้า O-TOP ฯลฯ
3. เจ้าอาวาส มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ ศูนย์ ICT ศูนย์สาธารณะสุขชุมชน
5. ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิ์การามคืออะไร
ตอบ ได้รับความรู้ในแต่ละสถานที่ เช่น ร้านค้าเซาเซ็นมีสินค้า
O-TOP มีอะไรบ้าง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1711  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:49:37

   ชื่อ  :: ไชยวัฒน์ วงษ์สมบัติ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
.ร้านค้าเซาเซ็น
.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.สภาชุมชนโพธิน้อยศรีสวัสดิ์
.สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
.ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
2.แต่ลธสถานที่มีปรธโยชน์อะไรบ้าง
.จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ
.เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
.จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี
.เพื่ให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
.มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการใช้สินเชื่อ
.เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น
.เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา ในท้องถิ่นด้านต่างๆ
.รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาส มีนามว่าอะไร
.พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
.ทุกสถานที่ในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม คืออะไร
.ได้บุญ
.ได้ความรู้
.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1710  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:49:17

   ชื่อ  :: ด.ญ. กรกนก ท้วมประเสริฐ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1."วัดโพธิการาม"มีสถานที่อะไรบ้าง
- ร้านค้าเซาเซ็น =o-top ศูนย์ ict
2. เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
- ร้านเซาเซ็น มีสินค้า o-Top จำหน่าย
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
- พระครู"โพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไร
- ประทับใจ "ห้อง Ict"
5. ประโยชน์ที่ได้รับในวัดคืออะไร
- ได้ความรู้ ได้ฝึกการเขียน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1709  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:48:11

   ชื่อ  :: ด.ญ. กรกนก ท้วมประเสริฐ ด.ญ.ปิยะธิดา ยางสูง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1."วัดโพธิการาม"มีสถานที่อะไรบ้าง
- ร้านค้าเซาเซ็น =o-top ศูนย์ ict
2. เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
- ร้านเซาเซ็น มีสินค้า o-Top จำหน่าย
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
- พระครู"โพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไร
- ประทับใจ "ห้อง Ict"
5. ประโยชน์ที่ได้รับในวัดคืออะไร
- ได้ความรู้ ได้ฝึกการเขียน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1708  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:47:58

   ชื่อ  :: มณธิชา สิงห์นันท์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
-ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม เป็นต้นค่ะๆๆๆอิอิ
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
-ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อิอิ
Idea Idea Very happy

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1707  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:45:05

   ชื่อ  :: เมธยา แสนชมภู
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
.ร้านค้าเซาเซ็น
.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.สภาชุมชนโพธิน้อยศรีสวัสดิ์
.สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
.ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
2.แต่ลธสถานที่มีปรธโยชน์อะไรบ้าง
.จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ
.เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
.จัดการเรียนการสอนเด็กที่มีอายุ 2-4 ปี
.เพื่ให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
.มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการใช้สินเชื่อ
.เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น
.เป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา ในท้องถิ่นด้านต่างๆ
.รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาส มีนามว่าอะไร
.พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
.ทุกสถานที่ในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม คืออะไร
.ได้บุญ
.ได้ความรู้
.ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1706  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:43:56

   ชื่อ  :: ธนพนธ์ คงบุญ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
Very happy Very happy Very happy

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1705  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:42:40

   ชื่อ  :: อุษณียาภรณ์ พลศรี
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น ศูนย์ ICT ศูนย์วัฒนธรรม สภาชุมชน สถาบันการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
2.เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น=จัดจำหน่ายสินค้า O-TOP ในชุมชน
ศูนย์ ICT =ให้บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วัฒนธรรมไทย=สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาชุมชน=ให้ชุมชนได้มีโอก่าสเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันการเงินชุมชน=มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน=ให้ประชาชนในชุมชนได้ยกระดับความรู้เพิพมพูนคุณวุฒิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก=จัดการเรียนให้เด็กเล็ก
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน=รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม?
ตอบ.ประทับใจที่วัดโพธิการามมีสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเข้ามาพัฒนาวัดจนได้รับความเจริญมากมาย
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากวัดโพธิการาม?
ตอบ ได้รับความรู้เเละได้เห็นความเจริญเเละความเเตกต่างระหว่างวัดที่บ้านเเละที่นี่ซึ่งการมาก็ยังได้เห็นสถานที่ที่สำคัญมากมายที่สามารถนำไปพัฒนาในอนาคตได้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1704  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:40:07

   ชื่อ  :: ชัยภัทร พึ่งแสง
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
เป็นต้นคร้าบๆๆๆๆ
-2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ -ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1703  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:39:07

   ชื่อ  :: ศิวาพร วินทะไชย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?
ตอบ เซาเซ็น ศูนย์ICT ศูนย์วัฒนธรรม สภาชุมชน สถาบัน
การเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุข
2.เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร?
ตอบ ร้านเ ซาเซ็น =จำหน่ายสินค้า o-top
ศูนย์ ICT=ได้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?
ตอบ พระครูโพธิวิรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม?
ตอบ ศูนย์ICT คอมพิวเตอร์ เพราะ ได้สืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม?
ตอบ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1702  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:38:09

   ชื่อ  :: วัชระ พิศวงค์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น ศูนย์ ICT ศูนย์วัฒนธรรม สภาชุมชน สถาบันการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
2.เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น=จัดจำหน่ายสินค้า O-TOP ในชุมชน
ศูนย์ ICT =ให้บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วัฒนธรรมไทย=สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาชุมชน=ให้ชุมชนได้มีโอก่าสเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันการเงินชุมชน=มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน=ให้ประชาชนในชุมชนได้ยกระดับความรู้เพิพมพูนคุณวุฒิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก=จัดการเรียนให้เด็กเล็ก
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน=รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม?
ตอบ.ประทับใจที่วัดโพธิการามมีสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเข้ามาพัฒนาวัดจนได้รับความเจริญมากมาย
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากวัดโพธิการาม?
ตอบ ได้รับความรู้เเละได้เห็นความเจริญเเละความเเตกต่างระหว่างวัดที่บ้านเเละที่นี่ซึ่งการมาก็ยังได้เห็นสถานที่ที่สำคัญมากมายที่สามารถนำไปพัฒนาในอนาคตได้ Laughing Laughing

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1701  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:37:47

   ชื่อ  :: มัฐวงศ์ ภูกลองไชย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้