Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1700  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:36:43

   ชื่อ  :: จิราเจต เย็นศิริ
   อีเมล์  :: prim_Jirajet@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น ศูนย์ ICT ศูนย์วัฒนธรรม สภาชุมชน สถาบันการเงิน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุขชุมชน
2.เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร?
ตอบ ร้านค้าเซาเซ็น=จัดจำหน่ายสินค้า O-TOP ในชุมชน
ศูนย์ ICT =ให้บริการคอมพิวเตอร์
ศูนย์วัฒนธรรมไทย=สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาชุมชน=ให้ชุมชนได้มีโอก่าสเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถาบันการเงินชุมชน=มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน=ให้ประชาชนในชุมชนได้ยกระดับความรู้เพิพมพูนคุณวุฒิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก=จัดการเรียนให้เด็กเล็ก
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน=รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม?
ตอบ.ประทับใจที่วัดโพธิการามมีสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเข้ามาพัฒนาวัดจนได้รับความเจริญมากมาย
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากวัดโพธิการาม?
ตอบ ได้รับความรู้เเละได้เห็นความเจริญเเละความเเตกต่างระหว่างวัดที่บ้านเเละที่นี่ซึ่งการมาก็ยังได้เห็นสถานที่ที่สำคัญมากมายที่สามารถนำไปพัฒนาในอนาคตได้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1699  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:36:34

   ชื่อ  :: กิตติโชติ เย็นศิริ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1698  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:36:33

   ชื่อ  :: กิตติโชติ เย็นศิริ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1697  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:36:23

   ชื่อ  :: กฤษฎา พิสิฐปัญญาพงศ์
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?
ตอบ เซาเซ็น ศูนย์ICT ศูนย์วัฒนธรรม สภาชุมชน สถาบัน
การเงิน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์สาธารณสุข
2.เเต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร?
ตอบ ร้านเ ซาเซ็น =จำหน่ายสินค้า o-top
ศูนย์ ICT=ได้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ทางอินเตอร์เน็ต
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?
ตอบ พระครูโพธิวิรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม?
ตอบ ศูนย์ICT คอมพิวเตอร์ เพราะ ได้สืบค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการาม?
ตอบ ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่าง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1696  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:35:24

   ชื่อ  :: โสภิดา เย็นศิริ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1695  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:34:15

   ชื่อ  :: ด.ญ.กรรณิกา เค้าซื่อ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1694  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:34:15

   ชื่อ  :: ด.ญ.กรรณิกา เค้าซื่อ
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไร
ตอบ -ร้านค้าเซาเซ็น (จัดจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าต่างๆ)
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT (เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี)
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิการาม (จัดการเรียนการสอนเด็กอายุ 2-4 ปี)
- สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ เพื่อให้ตัวแทนชุมชนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในเรื่องต่างๆ)
-สถาบันการเงินชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (มุ่งเน้นให้มีการออมทรัพย์ ฝากเงิน และการให้สินเชื่อ)
-ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ (เป็นศูนย์การเรียนชุมชนที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น)
-ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาของคนในชุมชน)
-ศูนย์สาธารณสุขชุมน( รักษาคนเจ็บ)
3. "เจ้าอาวาส" มีนามว่าอะไร
ตอบ พระครูโพธิวีรคุณ
4. เยาวชนประทับใจอะไรในวัดโพธิการาม
ตอบ สถานที่ต่างๆในวัด
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาวัดโพธิการามคืออะไร
ตอบ - ได้บุญ
-ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1693  ลงวันที่

 :  17/04/12

ลงเวลา

 :   15:30:47

   ชื่อ  :: จันทิมา โลโห
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   1.วัดโพธิการามมีสถานที่อะไรบ้าง?ตอบ ร้านเซ็น ศุนย์การเรียนรู้ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องพยาบาล มีธนาคารเพื่อการเกษตร เป็นยต้น
2. แต่ละสถานที่มีประโยชน์อะไรบ้าง?ตอบ ห้อง ICT เป็นห้องเรียนและค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีการสารสนเทศและการสื่อสาร
3.เจ้าอาวาสมีนามว่าอะไร?ตอบพระครูโพธิวีรคุณ
4.เยาวชนประทับใจอะไร? ตอบ ชอบห้อง ICT เพราะได้ท่องโลกกว้างไปกับอินเตอร์เน็ต ห้องเรียนเย็นสบาย
5.ประโยชน์ที่เยาวชนได้รับจากการมาทที่โพธิการรามคืออะไร? ตอบได้รู้จักแหล่งเรียนรู้หลายอย่าง ได้ทราบว่าวัดนอกจากจะเป็นที่หล่อรวมจิตใจของผู้คนแล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1692  ลงวันที่

 :  13/04/12

ลงเวลา

 :   14:37:52

   ชื่อ  :: อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
   อีเมล์  :: anuwat@ha.or.th
   เว็บไซต์  :: http://www.ha/or/th

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   นมัสการพระคุณเจ้า ได้รับความรู้มากมายจากผลงานที่พระอาจารย์มีส่วนในการฟื้นฟูบทบาทของวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปในทิศทางของความยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ เกิดข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการนำไปทำงานของตนเอง และการขยายแนวคิดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยกันมีบทบาทร่วมกัน
ชอกราบชอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1691  ลงวันที่

 :  18/03/12

ลงเวลา

 :   22:11:19

   ชื่อ  :: Omjai Chuchai
   อีเมล์  :: amina_jino@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   คณะกรรมการ
1. คุณญาณพัฒน์ รักดีและคุณศศิธร อุ่นศิริพันธ์
2. คุณณัชชานันท์ อัตพันธ์และครอบครัว
3. คุณธเนตร์ อนงค์ทองและคุณเยาวณี หอมวงษ์
4. คุณศักดิ์สิทธิ์ บุสสะวะและคุณวันเพ็ญ วงงาม
5. คุณน้ำฝน เผ่าพันธุ์
6. คุณแสงตะวัน อินทร์เฮ้าและครอบครัว
7. คุณสุดารัตน์ ผลสินและครอบครัว
8. คุณจตุพล คุ้มไข่น้ำและคุณจุฑาทิพย์ ยอดรักษ์
9. คุณวริศรา จันทรงาม
10. คุณฐิติยา เพชรวิเศษครอบครัว
11. คุณสุภาพร แสงงาม
12. คุณภัทราภรณ์ อ่อนพิมพ์และครอบครัว
13. คุณวาสนา ตาสิงห์
14. ดาบตำรวจโชคชัยยา สีหบุตรและคุณนฤมล แก้วมา
15. คุณพันทวี แผนพุทธา
16. คุณสมสวย จันทร์ศรี
17. คุณวิจิตรา ศิริสาคร
18. คุณพรเทพ หลีประเสริฐและครอบครัว
19. คุณณัฐพงค์ กรรณิกาและครอบครัว
20. คุณจันทราพร หน่อหล้าและครอบครัว
21. คุณศรัญญา วรยศและครอบครัว
22. คณทรงเดช ชัยยศและคุณรัตนา มหาโยธี
23. คุณอัญชลี จันเสน
24. คุณชุติภา สิงห์สิทธิ์
25. คุณปาลวี ศรีผ่าน
26. คุณวรัญญา คำยอง
27. คุณประภา รักนาย
28. คุณพัชรี เรือนสอน
29. คุณปนิดา เกตุมาลา
30. คุณรัญชิตา หาสอน
31. คุณทัศนีย์ ศรีอุทุมพร
32. คุณกาญจนา อยู่ดี
33. คุณมาลัยพร จันทร์โตและครอบครัว
34. คุณนิตยา เขียววิจิตรและครอบครัว
35. คุณมันทนา พัวเจริญ
36. คุณจันทร์ทิพท์ ขระเขื่อนและครอบครัว
37. คุณกรรณิการ์ มูลิมรัตน์และครอบครัว
38. คุณภาคม นาคูณและครอบครัว
39. คุณทัศนันท์ ดวงแก้วและครอบครัว
40. คุณสาวิตรี นามพะธาย
41. คุณกรรณิการ์ จันทบ
42. คุณเกศแก้ว นุ่มศิริและครอบครัว
43. คุณอมร ใจคำ
44. คุณกอบกุล กองกิ่ง
45. คุณสุภาพร จันสวาท
46. คุณชนิดา มโนคำ
47. คุณอรุณ พิลากุลและครอบครัว
48. คุณกรณิการ์ พวงมะลิ
49. คุณนฤมล คำลือและครอบครัว
50. คุณวารุณี วงศ์ศรีชัย
51. คุณศรีอนงค์ จะโนรัตน์และครอบครัว
52. คุณวันวิสา อินทร์บุญเชิด
53. คุณปิยะมาศ ไชยแก้ว
54. คุณละอองแก้ว คงคาน้อย
55. คุณวิไลวรรณ ดวงโพธิ์คา
56. คุณกาญจนา เหมรัณค์
57. คุณสุดารัตน์ ทับทิม
58. คุณการะเกด คีรีรักษ์
59. คุณสุพัตรา ศรีคำลีและครอบครัว
60. คุณฉลวย เอี่ยวเจริญ
61. คุณชุติมา เกิดปั้น
62. คุณกรรณิการ์ ใจมา
63. คุณธิติมา โพธิ์เรืองและครอบครัว
64. คุณทัศนีย์ สร้อยศรีขำและครอบครัว
65. คุณโรจนศักดิ์ โคตรโสภา
66. คุณจีราภา ปัญญากำพล
67. คุณสุภัสสร นาเสริฐ
68. คุณณัฐวุฒิ มืนขุนทด
69. คุณกันธิมา หาญตา


ประธาน
1. นายแพทย์สุวิชา กาญจนรุจี
2. นายแพทย์ธาดา กีรตวนิชเสถียร
3. นายแพทย์วรนันท์ ศรีวัฒนา
รองประธาน
1. คุณอ้อมใจ ชุไชย์
2. คุณนฤมล เทียนใส
3. คุณเทพรส วิลัยสิทธิ์และคุณจิราภรณ์ ภูกลาง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1690  ลงวันที่

 :  18/03/12

ลงเวลา

 :   22:06:01

   ชื่อ  :: Omjai Chuchai
   อีเมล์  :: amina_jino@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   รายชื่อผู้ร่วมทอดผ้าป่า แนบในข้อความนี้ได้เลยไหมคะ หลวงอา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1689  ลงวันที่

 :  15/03/12

ลงเวลา

 :   15:25:02

   ชื่อ  :: โซนัสน้อยคุค
   อีเมล์  :: Sonus_33@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   คิดฮอดพระอาจารย์เด้ น้อ
สบายดีบ่ ครับ ๆๆ คุคุ
Embarrased Embarrased

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1688  ลงวันที่

 :  04/03/12

ลงเวลา

 :   17:49:09

   ชื่อ  :: นายนิคม ไวยรัชพานิช
   อีเมล์  :: sen046@senate.go.th
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ประทับใจที่ได้กลับมาถิ่นที่่ผมมีความผูกพันเหมือนญาติสนิทที่ได้เคยให้ความอุปการะและช่วยเหลือผมในช่วงที่ผมลงสมัคร ส.ส.เมื่อปี พ.ศ.2519 ถือว่าที่อ.ปทุมรัตต์เป็นจุดเริ่มต้นทางการเมืองของผม ยิ่งประทับใจในความสามารถของ
เจ้าคณะอำเภอซึ่งในช่วงที่ผมสมัคร ส.ส.ท่านยังเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อยู่เลยใครจะไปรู้ว่าเด็กในวันนั้นกลับมาเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาและชุมชนตลอดจนประเทศชาติ ถือได้ว่าหลวงพ่อนำวิถีวัดกลับมาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในการพัฒนาเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างแท้จริง
นายนิคม ไวยรัชพานิช
อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1687  ลงวันที่

 :  20/02/12

ลงเวลา

 :   22:17:09

   ชื่อ  :: สรวีย์ บรรลือทรัพย์
   อีเมล์  :: aidata09@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://sorawee.com

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   อีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับไปนมัสการท่านพระอาจารย์ ไปครั้งไหนๆ ก็อบอุ่นทุกๆ ครั้ง ไม่เคยมีครั้งใดที่เหยียบแผ่นดินโพธิการาม แล้วรู้สึกเราคือคนอื่นไกล

ขอพระคุณท่านพระอาจารย์ ท่าน ผอ.สีดา ท่าน ผอ.เมธี ท่านพี่เตี้ย และอีกหลายๆ ท่านที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ที่หลับที่นอนเป็นอย่างดี ให้รู้สึกเป็นญาติที่สนิทดีแท้

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1686  ลงวันที่

 :  18/02/12

ลงเวลา

 :   09:19:08

   ชื่อ  :: วรลักษณ์
   อีเมล์  :: kru.oa9999@gmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ชื่นชมทุก ๆ ท่านค่ะ Surprised Surprised Surprised

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้