Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 ไปที่หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 .. 125  

เขียน สมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าแรก


ทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน สมุดเยี่ยม ของเราครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ

เขียนข้อความลง สมุดเยี่ยม คลิ๊กที่นี่ !!

  ความเห็นที่ 1535  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:44:45

   ชื่อ  :: นายสุพล ตริกุล ผู้ใหญ่บ้านอุดม นางดาราภรณ์ ตริกุล ส.อบต.หนองไผ่
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของชุมชนวัดโพธิการาม และจะนำไปใช้กับท้องถิ่น

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1534  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:44:18

   ชื่อ  :: นายบุญตา ลือชัยงาม นายสมพงษ์ ชุมพล นายหัน มาตรหลุมเลา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับความรู้ด้านการเงิน และด้าน ICT

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1533  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:43:55

   ชื่อ  :: นายเชวงศักดิ์ ศรีทอง ผู้ใหญ่บ้านเปลือยน้อย นางศรีไพร นิลงาม ผช.ผู้ใหญ่บ้านเปลือยน้อย นายทวี ไกยสวน ผช.ผู้ใหญ่บ้านเปลือยน้อย นางสำรอง ส.อบต.หนองไผ่
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับความรู้และจะนำความรู้ไปใช้กับชุมชน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1532  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:43:30

   ชื่อ  :: นายสมจิต ตรีกุล
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้ความรู้ จะนำความรู้ไปปรับใช้กับชุมชน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1531  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:42:57

   ชื่อ  :: นายประเสริฐ ศิริเกษ นายทองปาน สุภารี
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   เราได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ระหว่างวัดกับชุมชน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1530  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:42:32

   ชื่อ  :: นายวิษณุพงษ์ ฤาชัยราม นายประพัน ตาพล
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับรู้ถึงความสามัคคีของวัดกับชุมชน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1529  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:42:01

   ชื่อ  :: นายชำนาญ ไชยธงรัตน์ ผช.ผู้ใหญ่บ้านหนองทัพไทย นายคำภา เวียงนนท์ ผช.ผู้ใหญ่บ้านหนองทัพไทย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับประโยชน์จาการศึกษาดูงาน ที่ศูนยืเรียนรู้ชุมชนวัดโพธิการามในครั้งนี้
- วิสัยทัศน์ในการบริหารการเงิน
- การฝึกอบรมของชุมชน
- รู้การสร้างสัมพันธ์ในชุมชนระหว่างวัดและหมู่บ้าน
- การบริหารจัดการ ICT

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1528  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:41:24

   ชื่อ  :: นายประจอม ไทมิฬ ผู้ใหญ่บ้านบ้านก้างปลา นายปัดชา สงฆนาม ผช.ผู้ใหญ่บ้านบ้านก้างปลา นางหนูนิน หล้าล้า ผช.ผู้ใหญ่บ้านบ้านก้างปลา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้รับความรู้มาก และจะได้นำไปพัฒนาหมู่บ้าน

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1527  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:40:54

   ชื่อ  :: นางเวช วิไลศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหลุบเลา
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้นำความรู้ไปปรับปรุงหมู่บ้านของตัวเอง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1526  ลงวันที่

 :  24/05/11

ลงเวลา

 :   11:40:23

   ชื่อ  :: นายวิชัย ศิริเกษ ประธานสภา อบต.หนองไผ่
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนวัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ เพื่อนำความรู้ไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1525  ลงวันที่

 :  23/05/11

ลงเวลา

 :   15:49:47

   ชื่อ  :: นางปสุตา จันเรียน 96 ม.5 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
   อีเมล์  :: bam69bambam@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มาศึกษาดูงานวันนี้ได้รับความรู้มากค่ะ

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1524  ลงวันที่

 :  23/05/11

ลงเวลา

 :   15:49:14

   ชื่อ  :: นายสมชาย อันทะชัย
   อีเมล์  ::
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มีความพอใจมากในการศึกษาดูงาน มีความประทับใจในการให้ความรู้ของคณะวิทยากรของวัดโพธิการราม ขอบคุณ

กำนัน ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.101

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1523  ลงวันที่

 :  23/05/11

ลงเวลา

 :   15:31:53

   ชื่อ  :: นางปสุตา จันเรียน
   อีเมล์  :: bam69bambam@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   มาศึกษาดูงานที่วัดโพธิการาม อำเภอปทุมรัตน์ ได้ความรู้และประโยชน์มาก

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1522  ลงวันที่

 :  23/05/11

ลงเวลา

 :   12:53:18

   ชื่อ  :: ศิรินุช สูงสุด
   อีเมล์  :: nuchcdd3@yahoo.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   แวะมาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของวัดโพธิการาม ขอชื่นชมในการจัดระบบข้อมูลที่ทันสมัยใหม่ตลอดเวลา

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้  


  ความเห็นที่ 1521  ลงวันที่

 :  11/05/11

ลงเวลา

 :   14:54:12

   ชื่อ  :: tawach chalarak
   อีเมล์  :: tawach_2006@hotmail.com
   เว็บไซต์  :: http://

   :: ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติ - ชม ::

   ได้มีโอกาสมมาเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการราม ถือเป็นศูนย์การเรียนที่มีกิจกรรมครบวงจรในการให้ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งด้านอาชีพ สายสามัญ ทักษะชีวิตและการพัฒนาสังคมและชุมชน ขอชื่อชมด้วยใจจริง

แก้ไขความเห็นนี้  ลบความเห็นนี้