สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 1986เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

บรรยายที่โรงแรมตักศิลา จ.มหาสารคาม

ไดเร็กชั่น
จัดอบรมโครงกำรศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
สำหรับผู้ดูแลศูนย์กำรเรียนรู้ ICT ชุมชนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่ำงวันที่ ๒๐-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมตักสิลำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  แบ่งปัน แบ่งปัน Tweet
กล่องตอบกลับด่วน

เหลือ255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป