ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

      ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการแก้ไขยกระดับรายได้ให้พ้นเกณฑ์
จากการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2548 บ้านโพธิ์น้อยมีครัวเรือนตกเกณฑ์ 6 ครัวเรือน ได้แก่

      1. นางพรรพิศ อาจุฬา บ้านเลขที่ 137 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 14,000 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 30,433 บาท
      2. นางสำลี คงแสนคำ บ้านเลขที่ 130 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 15,075 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 26,750 บาท
      3. นายบล สิงห์แก้ว บ้านเลขที่ 145 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 16,250 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 21,750 บาท
      4. นายพล มีเทียน บ้านเลขที่ 1120 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 17,530 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 20,320 บาท
      5. นางน้อย เบื้องไทสงค์ บ้านเลขที่ 11 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 18,250 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 22,375 บาท
      6. นางบัวสี พิศวาท บ้านเลขที่ 133 รายได้เฉลี่ยปี 48 จำนวน 18,800 บาท
         ปี 2549 รายได้ผ่านเกณฑ์ 20,375 บาท
และในปี 2549 ผลการสำรวจข้อมูล จปฐ. ข้อ 27 ด้านรายได้ บ้านโพธิ์น้อย
ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ด้านรายได้
      กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาให้เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เช่น อบต.โพนสูง , กศน., ธกส.,พัฒนาชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพบ้านโพธิ์น้อยมีดังนี้
     
1. กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง
      2. กลุ่มเลี้ยงโค
      3. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และตุ๊กตาไหมพรม
การพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เช่น
     
1. กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง บ้านโพธิ์น้อย ได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
เมื่อปี 2546 ได้ระดับ 2 ดาว และในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มผช. 263 / 2547

ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน ได้จาก
     
1. การขายข้าว
      2. การจำหน่ายน้ำฝึ้ง
      3. การจำหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์
      4. การจำหน่ายตุ๊กตาไหมพรม
ปี 2548 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GVP ) 592,000 บาท
ปี 2549 ผลิตภัณฑ์มวลรวม ( GVP ) 769,800 บาท (ระหว่างเดือน ตุลาคม 48- เดือนพฤษภาคม 49)

      การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2549 คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอปทุมรัตต์ ได้คัดเลือกน้ำฝึ้ง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 เป็นผลิตภัณฑ์ 1 ใน 10 อันดับ
ที่จะได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ 4-5 ดาว ของการคัดสรรฯ ปี 2549
      กองทุนหมู่บ้านโพธิ์น้อย มีกองทุนที่เข้มแข็งที่สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน
ซึ่งเป็นการร่วมกันก่อตั้งโดยความร่วมมือของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา
ปทุมรัตต์ และกลุ่มองค์การต่างๆในหมู่บ้านโพธิ์น้อย ,โพธิ์ศรีสวัสดิ์