ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 3 ด้านการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บ้านโพธิ์น้อย มีการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ดังนี้
          1. โดยการจัดระเบียบชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านและบริเวณรอบหมู่บ้าน
          2. มีการวางกฎระเบียบของหมู่บ้าน
          3. ส่งเสริมครัวเรือนให้มีการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในการทำการเกษตร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)สาขาปทุมรัตต์ และสำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ ได้ส่งเสริมอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ
          4. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ป่า ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าสาธารณะของหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี
          5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านจัดการประกวดความสะอาด ,ความเป็นระเบียบ และจัดทำสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านให้สะอาดผลจากการดำเนินงาน ทำให้บ้านโพธิ์น้อย มีการจัดสภาพแวดล้อมถูกสุขลักษณะไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (ข้อมูล จปฐ. ข้อ 16)