ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 4 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      บ้านโพธิ์น้อย ได้มีการแสดงประชามติของประชาคมเพื่อเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับธงสัญลักษณ์หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดแล้ว

      บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการ
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องได้รับธงสัญลักษณ์หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2544 และปัจจุบันในชุมชน ไม่มีผู้เสพ ไม่มีผู้ผลิต และไม่มีผู้จำหน่าย

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
       1. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ในหมู่บ้านทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด
       2. การปลุกพลังแผ่นดิน การป้องกัน ให้ความรู้ความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด
       3. การแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ เพื่อทำการปราบปราม
       4. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ตำบล
       5. จัดเวทีประชาคมเพื่อหาแนวทางป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด
       6. จัดการอบรมและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวังดูแลไม่ให้มีการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดแก่ทุกครอบครัว
       7. จัดทำป้ายคำขวัญต่อต้านยาเสพติด
       8. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก และเยาวชน

แผนการดำเนินงาน
       1. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดทุกปี โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล
       2. จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมแก่ประชาชนทั่วไป
       3. รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดในหมู่บ้าน
       4. ประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดแบบถาวร