ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 5 ด้านกระบวนการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

บ้านโพธิ์น้อย เป็นหมู่บ้านที่มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในทุกด้าน
ทำให้สามารถที่จะพัฒนาหมู่บ้านไปได้ครบทุกกระบวนการ และพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
มีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
ชาวบ้านโพธิ์น้อย มีการประชุม จัดเวทีประชาคม เพื่อค้นหาปัญหา ความต้องการพัฒนาตนเอง
และสามารถนำแผนนั้น ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม