ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 6 การพัฒนาด้านมาตรฐานงานชุมชน (มชช.)

       บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง ได้สมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชนสำหรับชุมชน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2548 โดยความเห็นชอบของประชาคมหมู่บ้าน และได้จัดเวทีประชาคมในการ

จัดทำเกณฑ์ตัวชี้วัดและแผนพัฒนาตนเองใน 7 ด้าน ได้แก่
      1. ด้านเศรษฐกิจ มี 3 องค์ประกอบ คือ
          1.1 ครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้
          1.2 การส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
          1.3 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามความเหมาะสมของชุมชน
      2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน มี 3 องค์ประกอบ
          2.1 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม
          2.2 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนที่ดี
          2.3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการ
      3. ด้านสุขภาพอนามัย มี 4 องค์ประกอบ คือ
          3.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสุขภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
          3.2 การจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
          3.3 การป้องกันโรคประจำถิ่น
          3.4 ความสามารถในการดูแลและจัดการด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง
      4. ด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี มี 3 องค์ประกอบ คือ
          4.1 การนับถือศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
          4.2 การมีวิถีชีวิตแบ่งปันเอื้ออาทร
          4.3 การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
      5. ด้านการพัฒนาคนในชุมชน มี 1 องค์ประกอบ
          5.1 การจัดการความรู้ของชุมชน
      6. ด้านการบริหารจัดการ มี 4 องค์ประกอบ คือ
          6.1 การจัดการระบบฐานข้อมูลในชุมชน
          6.2 การจัดทำแผนชุมชน
          6.3 การจัดสวัสดิการภายในชุมชน
          6.4 การเสริมสร้างการปกครองตามระบบประชาธิปไตย
      7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี 2 องค์ประกอบ คือ
          7.1 การป้องกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชน
          7.2 การป้องกันภัยธรรมชาติโดยชุมชน
ในการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและแผนพัฒนาตนเองทั้ง 7 ด้าน ข้างต้น
คณะกรรมการประเมินระดับอำเภอ (มชช.อำเภอ) ได้ประเมินให้ บ้านโพธิ์น้อย เป็นหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประจำปี 2548