ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมู่บ้านมิติที่ ๑มิติที่ ๒มิติที่ ๓มิติที่ ๔มิติที่ ๕มิติที่ ๖มิติที่ ๗วิสัยทัศน์เซ็นเยี่ยม ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

มิติที่ 7  ด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

บ้านโพธิ์น้อย เป็นหมู่บ้านที่มีความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะมีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ที่วัด
โพธิการาม ซึ่งการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านสารสนเทศให้แก่ชุมชนคือ
          1. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่เด็ก เยาวชน ผู้นำท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไป
          2. มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชนของหมู่บ้าน และศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำหมู่บ้าน/ตำบล โดยมีเว็บไซค์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านตั้งอยู่ที่วัด
โพธิการามคือ
www.watpotikaram.com ซึ่งเปิดให้การเรียนรู้กับประชาชนทั่วไป
          3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่หมู่บ้านชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในระดับ
ปริญญาตรี ในปี 2549 ตามโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
          4. สนับสนุนการจัดประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
          5. มีกระบวนการเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน ครบวงจร เช่นศูนย์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ,สถาบันการเงินชุมชน , ศูนย์จำหน่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน , หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ,ศูนย์วัฒนธรรม,ศูนย์การเรียนรู้ของ ธกส., ศูนย์กีฬา “ลานวัด ลานใจ ลานกีฬา” ,ศูนย์อบรมประชาชน ฯลฯ