การจัดการศึกษา

วิธีการพบกลุ่ม จัดให้มีการพบกลุ่มทุกวันอังคารและวันพุทธ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการพบกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ พบกลุ่มปกติ (18-20 ครั้ง ต่อภาคเรียน)
1. การจัดทำกรต.ของนักศึกษา
2. การทดสอบย่อย
3. การทำโครงงาน

- พบกลุ่มพิเศษ (กิจกรรมกพช.)
- กิจกรรมเสริมความรู้ ได้แก่ กีฬา นันทนาการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม จะจัดที่ศาลาเรือนธรรม หรือซุ้มความรู้ ซึ่งจัดไว้ภายในวัดใกล้ ๆ กับศูนย์การเรียน จำนวน 7 หลัง โดยมีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครูศรช. ร่วมกันจัดกิจกรรมการพบกลุ่ม และมีรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา วีดิทัศน และสื่ออื่น ๆ เช่น ตำรา เทปคลาสเซ็ท ชุดการเรียน เป็นต้น ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดการศึกษาสายอาชีพ มีการฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ ให้แก่กลุ่ม เป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกศูนย์การเรียนชุมชน ดังนี้
1. วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทย
2.วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3.วิชาตัดเสื้อผ้าสตรี
4.วิชาเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยยางพารา
5.วิชาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
6.วิชาการทำอาหารว่าง ปาท่องโก๋
7.วิชาการทำผลิตภัณฑ์จากแป้ง ,ดอกไม้ประดิษฐ์
8.วิชาการทำตุ๊กตาจากแป้ง
9.วิชาเกษตรยังชีพ
10. วิชาการทำอาหาร ขนม
11. วิชาการนวดแผนไทย
12. วิชาการทำครีมนวดผม
13. วิชาการทำน้ำยาอเนกประสงค์
14. วิชาการทำพิมเสนน้ำ ยาหม่องน้ำ
15. วิชาการทำน้ำยาล้างจาน
16. วิชาการทำน้ำยาสระผม
17. วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ
18. วิชาการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ลักษณะพิเศษของการจัดการศึกษาสายอาชีพ
1. เรียนฟรี  
2.ไม่มีรอบ ไม่มีรุ่น
3.ไม่กำหนดเวลาเรียน
4.ไม่กำหนด เพศ วัย อายุ และสภาพร่างกาย

การให้บริการความรู้ข่าวสารข้อมูลในชุมชน เช่น ข่าวสารด้านแรงงานการเกษตร สาธารณสุข เป็นต้น โดยจัดซุ้มให้ความรู้จากทุกหน่วยงานของทางราชการในบริเวณศูนย์การเรียน นอกจากนี้แล้วยังจัดสื่อตาง ๆ ไว้ในศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง และใช้ประกอบการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดังนี้
วารสาร/นิตยสาร ได้แก่ เทคโนโลยีชาวบ้าน เศรษฐี เกษตรกรรม
หนังสือพิมพ์ ได้แก่ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดิทัศน์ และม้วนวีดิทัศน์เครื่องเล่นเทปและเสียง คอมพิวเตอร์ ชุดรับสัญญาณ
    ดาวเทียม และซีดีรอม/มัลติมิเดีย (CD-ROM) เครื่อง VCD
สื่ออื่น ๆ ได้แก่ แผนที่ประเทศ /โลก ชุดนิทรรศการ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายนิเท

การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม นันทนาการ ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมปลูกป่าภูมิรักษ์ 3.กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติ
โครงการเยาวชนกับการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมศึกษาดูงาน
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมเวทีประชาธิปไตย
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
จัดมุมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร “หลักสูตรสัจธรรมชีวิต”

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชนในบ้านโพธิ์น้อย บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนชุมชนฯ ตลอดจนบริจาคทรัพย์สิ่งของ รวมทั้งแรงใจและแรงกาย เพื่อจัดสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียน ชุมชนฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ให้ความสะดวก ดูแลช่วยเหลือ และรวมเป็นคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนชุมชนฯ ตามกำลังความสามารถ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้ขนาดเล็ก
หน่วยงานของทางราชการ เช่น โรงเรียน สถานีตำรวจ สาธารณสุข สำนักงานเกษตร สำนักงานอำเภอปทุมรัตต์ คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยรับผิดชอบจัดบอร์ด ให้ความรู้ของแต่ ละหน่วยงาน มีซุ้มความรู้ในศูนย์การเรียน และร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ลักษณะเด่น การให้บริการ
    1. ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เรียนฟรี ไม่มีรอบ ไม่มีรุ่น
    2. ต้องการใช้เครื่องใช้ในสำนักงานศูนย์การเรียน พิมพ์งานต่าง ๆ บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน (หมู่บ้าน)
        ให้การสนับสนุนกิจกรรมโดยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในรูปกรรมการและอาสาสมัคร
        ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
        แนะนำบุตรหลานและบุคคลทั่วไปร่วมพัฒนาและใช้บริการ
        อำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้บริการ
        จัดหาวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การอบรมสาระความรู้ อาชีพและอื่น ๆ แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
        จัดประดับตกแต่ง พัฒนาอาคารสถานที่ ให้ดูสวยงามและเป็นปัจจุบัน โรงเรียน
        คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของ ศรช.
        ร่วมกิจกรรมกับศรช. โดยจัดครู-อาจารย์สอนเสริมแก่นักศึกษา กศน.
        จัดให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาสายอาชีพใน ศรช.
        จัดนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ

องค์การบริหารส่วนตำบล
        ร่วมประชุมวางแผนงานและเป็นกรรมการดำเนินงาน ศรช.
        เสนอแผนงานการจัดกิจกรรมร่วมกับ ศรช.
        สนับสนุนกิจกรรม ศรช.
        ใช้บริการ ศรช. และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศรช.
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน
        ปฏิบัติตามระเบียบของ ศรช.
        พบกลุ่มตามวันเวลาที่กำหนด
        ทำงานเป็นกลุ่ม จัดและดำเนินกิจกรรมโดยนักศึกษาเอง
        ช่วยเหลือกิจกรรมอื่น ๆ ของศรช.
        ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศรช.
        ใช้บริการสื่อ เอกสาร และสื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226