พระครูโพธิวีรคุณ  
 

 

 
 
พระสมุห์ถวิน เตชธมฺโม
 
 
นายจรูญ สุยโพธิ์น้อย
 
นายสมภพ โสภาชัย
   
 
ว่าที่ร้อยตรีเมธี ลาหล้าเลิศ
 
 
นายไพบูลย์ แท่นประยุทธ
 
นายอัมพร ไชยเกตุ
 
นายบุญสืบ โทนหงสา
 
นายถาวร ดวงอินทร์
;  
 
นายสมนึก โนนอ่อน
 
นายสนิท กาสิงห์
 
นายสมบัติ สีทา
 
นายประสิทธิ์ เหลาดี
 
นายภูมิสิทธิ์ โพธิ์แสง
 
นายสิริ วันดีศรี
 
นางสาวแก้วใจ มีเทียน
 
นางคำหล้า พันหนองหว้า

 

ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226