ประวัติบ้าน หมู่ 6 บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

เดิมชื่อบ้านเก่าน้อย ผู้ก่อตั้งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ คือ 1. นายพรมหลวงสี โทศรี ถิ่นเดิม บ้านหนองเหล่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 2. นายสาง ทินธรรมมา ถิ่นเดิม อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 3. นายจ๋า และนายหลวง ( นามสกุลไม่แน่ชัด ) ถิ่นเดิม บ้านหนองหมื่นถ่าน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเหล่านี้ได้นำลูกหลานมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลำน้ำเสียวและให้ชื่อว่า บ้านท่าม่วง ในขณะนั้นมีประชากรประมาณสิบหลังคาเรือน ต่อมาชาวบ้านท่าม่วงเกิดไฟไหม้ รวมสามครั้งด้วยกันเมื่อไฟไหม้บ่อยครั้งเข้า ชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหว จึงร่วมใจกันย้ายหมู่บ้านลงมาในบริเวณที่ไม่ห่างกันมากนัก
( บริเวณของหมู่บ้านโพธิ์น้อยในปัจจุบัน ) ผู้นำในการย้ายหมู่บ้านในครั้งนั้นคือ นายธัมมา นายสม และนายหลวงแก้ว ซึ่งขณะนั้นมีชาวบ้านที่ย้ายตามมาประมาณ 13 – 14 หลังคาเรือนพอจะลำดับรายชื่อผู้ใหญ่บ้านได้ ดังนี้คือ

1. นายธัมมา ( นามสกุลไม่ปรากฏ ) เสียชีวิต
2. นายเหลี่ยม ดอนเหนือ เสียชีวิต
3. นายสิงห์ เรียงปาน ลาออก
4. นายพา เหนือผุยผาย เกษียณอายุราชการ ปี พ . ศ . 2513
5. นายสัมฤทธิ์ กาสิงห์ เสียชีวิต 6. นายเพิ่ม แก้วสา ลาออก ปี พ . ศ . 2546
7. นายเสริม ดวงอินทร์ เสียชีวิต
8.นายสนิท กาสิงห์ ปัจจุบัน

ในช่วงระยะเวลาที่นายพา เหนือผุยผายเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นทางราชการได้มีคำสั่งให้แยกหมู่บ้าน ออกเป็นสองหมู่บ้าน นายพาจึงมีคำสั่งให้นายจันทร์ โทรศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าม่วงสำรวจประชากร เพื่อจะแยกหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่บ้าน และให้ชื่อหมู่บ้านที่แยกออกจากบ้านโพธิ์น้อยว่า บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับบ้านโพธิ์น้อยนั่นเอง โดยมีนายเคน มีเทียน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
     เดิมบ้านโพธิ์น้อยขึ้นต่อเขตการปกครองของตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย มีกำนันชื่อ นายสิบเอกศรี แท่นประยุทธ เป็นกำนันคนแรก และมีหมื่นฝาง นายหง้อ นายลา มงคลศรี ต่อมาตามลำดับ ในสมัยของนายลา มงคลศรีนั้นได้ขอแยกตำบลออกมาเป็นตำบลโพนสูง หลังจากสมัยนายลาแล้วก็มีกำนันปกครองต่อกันคือ นายสุข สงครินทร์ นายแรม สงครินทร์ และในสมัยนายแรม สงครินทร์ ได้แยกตำบลโพนสูงออกเป็นสองตำบลคือตำบลหนองแคน และตำบลโพนสูง โดยตำบลโพนสูงมีนายศิริ แก้วสังข์ เป็นกำนัน ต่อมานายศิริ พ้นจากตำแหน่งก็มีนายแก้ว คำมะสอน นายชมเชย โพธิ์นาแค ในสมัยนี้เองได้มีการแยกตำบลโพนสูงออกอีก คือ แยกเป็นตำบลขี้เหล็ก โดยมีกำนันคือ นายชมเชย โพธิ์นาแค ปกครองตำบลขี้เหล็ก ส่วนตำบลโพนสูงได้มีการตั้งใหม่ คือนายจรูญ สุยโพธิ์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ เป็นกำนันตำบลโพนสูง จนถึงปี พ . ศ .2547 ก็ลาออก ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ทางด้านการศึกษา แต่เดิมบ้านเก่าน้อยไปเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านโพนสูง และได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดบ้านเก่าน้อยเป็นสาขาเรียนของโรงเรียนบ้านโพนสูง ต่อมาสมัยจอมพล ป . พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ออกกฏหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อคน ชื่อหมู่บ้านเก่าน้อยเป็น บ้านโพธิ์น้อย โรงเรียนวัดก็ให้จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนโดยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านโพนสูง มีครูที่มาประจำการหนึ่งคน คือ นายสอน แท่นประยุทธ

ประชากร 761 คน ชาย 370 หญิง 391 คน ปัจจุบัน บ้านโพธิ์น้อยมีทั้งหมด 14 9 หลังคาเรือน ( 4 /0 6 /2547 )

ประวัติบ้าน หมู่ 7 บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

ในช่วงระยะเวลาที่นายพา เหนือผุยผายเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์น้อยนั้น ทางราชการได้มีคำสั่งให้แยกการปกครองหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่บ้าน นายพาจึงมีคำสั่งให้นายจันทร์ โทศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าม่วงสำรวจประชา - กร เพื่อจะแยกหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่บ้าน และให้ชื่อหมู่บ้าน
ที่แยกออกจากบ้านโพธิ์น้อยว่า บ้านโนนค้อ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2514 ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณติดกับบ้านโพธิ์น้อยนั่นเอง ได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2514 โดยมีนายเคน มีเทียน เป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกแต่เดิมบ้านโนนค้อ ขึ้นหมู่ที่ 14 ของตำบลโพนสูง ต่อมาผู้ขอคือนายจันทร์ โทศรี เห็นว่าชื่อบ้านโนนค้อไม่ไพเราะจึงขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ โดยมีความหมายว่า โพธิ์ เอานามหมู่บ้านเดิม
ศรี ให้เป็นนามสกุลของผู้ขอ คือนายจันทร์ โทศรี สวัสดิ์ เพื่อความสวัสดีมงคลแก่ผู้มาเยือนและชาวบ้าน ลำดับผู้ใหญ่บ้านได้ดังนี้

1. นายเคน มีเทียน 2514 – 2534
2. นายจรูญ สุยโพธิ์น้อย 2534 – ปัจจุบัน ( กำนันตำบลโพนสูง ปี พ . ศ .2539)
3. นายประสิทธิ์ เหลาดี ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

อบต . มี 2 คน คือ

1.นายสมหมาย ดอนเหนือ
2.นายบุญมี ดวงอินทร์

มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,315 ไร่ แยกเป็นที่ทำนา 1,244 ไร่ ที่อยู่อาศัย 47 ไร่ ที่สาธารณะ ( หนองน้ำ ) 2 แห่ง 24 ไร่ มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง พื้นที่ของบ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

จำนวนหลังคาเรือนและประชากร ปัจจุบันบ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ มี 91 หลังคาเรือน ประชากรจำนวน 424 คน แยกเป็น ชาย 219 คน หญิง 205 คน

การคมนาคม ระยะทางห่างจากหมู่บ้านถึงตำบลโพนสูง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
ระยะทางห่างจากหมู่บ้านถึงอำเภอปทุมรัตต์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
ระยะทางห่างจากหมู่บ้านถึงจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร

ข้อมูลชุมชน

พื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน
จำนวนประชากร 5,372 คน
จำนวนครัวเรือน 1,013 ครัวเรือน

ทรัพยากรในตำบล อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง

   รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อปี 50,000 บาท / ครัวเรือน
   ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
       สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตำบลโพนสูง บริเวณเป็นพื้นที่ราบสูง อาชีพหลักของประชาชน คือ เกษตรกรรม
    พื้นที่ทำนา 35,509 ไร่ ทำนาปี 850 ครัวเรือน พันธุ์ข้าวทั่วไปที่ปลูก หอมมะลิ
       ผลผลิต 270 กก ./ ไร่
   การเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย เช่น กบ ไก่ หมู จำนวน ครัวเรือนที่เลี้ยง 12 ครัวเรือน
   การเพาะเลี้ยงสัตว์จำหน่าย เช่น กบ ไก่ จำนวนครัวเรือนที่ทำ 2 ครัวเรือน
   หัตถกรรมในครัวเรือน ทอผ้าไหม จำนวนครัวเรือนที่ทำ 21 ครัวเรือน
   อุตสาหกรรมในครัวเรือน เย็บเสื้อผ้าโหล จำนวน 10 ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อปี จำนวน        50,000 บาท / ครอบครัว

ข้อมูล 4 มิถุนายน 2547

ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226