1.ประวัติชีวิต

 

 

 

 

1. ชื่อ พระครูโพธิวีรคุณ ฉายา คุณวีโร อายุ 39 พรรษา 19 วิทยฐานะ น.ธ.เอก. พุทธศาสตรบัณฑิต,พุทธศาสตรมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 1. เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม 2. เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์

2.  สถานะเดิม         ชื่อ  สมศรี  นามสกุล  เรียกศิริ  เกิดวัน 2 1 8  ค่ำ  ปี ระกา     วันจันทร์ที่  30  เดือน   มิถุนายน  พ..2512  บิดา  นายบุญนาค  มารดา  นางภูมิ  เรียกศิริ   ที่บ้านเลขที่  19  บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่  7  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  บรรพชา        วัน  6 2  5  ค่ำ  ปี  จอ  วันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ..2525
                                วัดท่าม่วง  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด    พระอุปัชฌาย์  พระครูสถิตปุญญาภรณ์

4.  อุปสมบท       วัน  15  7  ค่ำ  ปีมะเส็ง  วันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ..2532
                                วัดอมรคีรี  แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                                พระอุปัชฌาย์   พระราชปริยัติวิธาน  วัดดาวดึงษาราม  แขวงบางยี่ขัน   เขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                                พระกรรมวาจาจารย์  พระครูอนุกูลวรวัฒน์  วัดน้อยนางหงษ์  แขวงบางยี่ขัน
                                เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร
                                พระอนุสาวนาจารย์  พระมหาอดิเรก  ธมฺมสาโร  วัดอมรคีรี  แขวงบางยี่ขัน   เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

5.  วิทยฐานะ      (1)  ..2525   สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
                        (2)  ..2530   สำเร็จชั้น  ม.6 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดอภิสิทธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
                        (3)  ..2531   สอบไล่ได้  น..เอก  สำนักเรียนวัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร
                  
      (4)  ..2537  สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร  พุทธศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพฯ       
                        (5)  ..2548  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขา จริยศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
                        (6)  ความชำนาญการ  พิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์  ออกแบบก่อสร้างบรรยายธรรมในโรงเรียน    
                             
 
                                                                                                                   
2.   การดำเนินชีวิต

                   พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม รองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์  หลังจากที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6  จากโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร  และได้ไปศึกษาต่อการศึกษาผู้ใหญ่ที่ โรงเรียนผู้ใหญ่วัดสระปทุม อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
จนจบระดับ 4 (การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ของการศึกษานอกโรงเรียนเมื่อจบแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดอภิสิทธิ์จังหวัดมหาสารคาม พักจำพรรษาที่วัดโพธิ์ศรี ในขณะที่เรียนก็ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม โดยการสมัครเรียนพิมพ์ดีดภาษาไทยไปด้วย 
 เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร สอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุโดยพักจำพรรษาที่ อมรคีรี   แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในช่วงที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ช่วงปิดเทอมก็ได้เป็นวิทยากรอบรมสามเณรเยาวชน ภาคฤดูร้อน และ
สอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ไปด้วย เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ หลังจากที่เรียนจบพุทธศาสตรบัณฑิต ก็มีระเบียบของทางมหาวิทยาลัยว่า 
ต้องให้พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจก่อนรับปริญญาบัตรก่อนหนึ่งปี   ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ วัดราชธานี ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้เป็นครูสอน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่
1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 หนึ่งภาคการศึกษา และในปี พ.. 2537  หลังจากรับปริญญาบัตรแล้ว
ก็ได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดคือวัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย โพธิ์ศรีสวัสดิ์

3.งานปกครอง   (1)  .. 2536  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม  ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
                             .. 2537  เป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
                             .. 2539  เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด                                     
                             ..2545   เป็นรองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 4.งานศึกษา     (1)  ..  2535  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  ประจำสำนักเรียนพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                                                แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
                            ..  2536  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  โรงเรียนราชธานีวิทยาลัย  ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
                            ..  2543  เป็นผู้บริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดโพธิการาม

  5.งานเผยแผ่        ..  2538  เป็นพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่  29   ประจำหน่วยอำเภอปทุมรัตต์ 

 6.การศึกษาสงเคราะห์

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม

..  2539  เป็นผู้บริหารศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม  ตำบล โพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
..  2539  เป็นประธานในการจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชุนวัดโพธิการาม  บ้านโพธิ์น้อย  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับศูนย์บริการ 
                การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดการศึกษา  ด้าน คือ  การศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ 
                และการศึกษาตามอัธยาศัยมีเรียนประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลาย  ตัดเย็บเสื้อสตรี  พิมพ์ดีดภาษาไทยคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
                ทำขนมตาล  ปาท่องโก๋  ไอศกรีม  ฯลฯ                  
                                      

4.   ผลงานที่ได้รับการยกย่อง

            ..  2539  ได้รับเกียรติบัตร  เป็นผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
            ..  2542  วันที่  16  พฤษภาคม  พ..  2542  ได้รับการตีพิมพ์บทความในด้านการส่งเสริมการศึกษาจัดศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติ                               วัดโพธิการาม                    

 
หน้า 
11  การศึกษา  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
                         
  -  วันที่  16  มิถุนายน  พ..  2542  ได้เผยแพร่กิจกรรมศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิม พระเกียรติวัดโพธิการาม  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทางรายการ  ทีวีชุมชน  ของสถานีโทรทัศน์  ช่อง  ไอทีวี                   
วันที่  ตุลาคม  พ.. 2542  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  นำเทปโทรทัศน์  รายการ  เรียนนอกรั้ว
ตอนศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรตวัดโพธิการาม  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ออก  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ช่อง 
11
..  2543  วันที่  มีนาคม  พ..  2543  ได้รับการตีพิมพ์บทความในด้านการส่งเสริมการศึกษา  จัดศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม 
วารสารการศึกษานอกโรงเรียน  ฉบับ  การศึกษาตลอดชีวิต  หน้า 
51
วันที่  เมษายน  พ..  2543  ได้รับการตีพิมพ์บทความในด้านการส่งเสริมการศึกษา  จัดศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
วารสารปฏิรูปการศึกษา  หน้า  41-42

..  2543  วันที่  มิถุนายน  พ..  2543  ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับการถ่ายทำวีดีทัศน์  การเผยแพร่รูปแบบการจัดศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติตัวอย่างประจำปี 
.. 2543  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี

..  2544  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนดีเด่นระดับประเทศ จาก กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2544 
..  2545  ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ศิษย์เก่าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนดีเด่นประจำปี  2545  วันที่ 24  มีนาคม  2545
ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย              
..  2547  เป็นหนึ่งจังหวัด หนึ่งศูนย์การเรียน

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิการาม

..  2542  จัดสร้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  ในวัดโพธิการาม  บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
..  2543  เป็นผู้บริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดโพธิการาม
-  จัดมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  วันที่ 30  มิถุนายน ของทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.. 2537 จนถึง ปัจจุบัน
-  จัดกิจกรรมวันเด็กทุกปี ที่วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
.. 2545  ได้รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2545 จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปทุมรัตต์

 งานพิเศษ

..  2537     เป็นพระอาจารย์สอนพิเศษ  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ถึงปัจจุบัน
..  2539     เป็นพระอาจารย์สอนพิเศษโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์   ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด  ถึงปัจจุบัน
..  2540     เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
..  2541     เป็นคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด
..  2543   
ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุคลากรศูนย์รวมใจ

เป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด                         
 เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย  ตำบลโพนสูง  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม   อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้รับเกียรติบัตรเป็นวิทยากรพิเศษ  โรงพยาบาลชุมชน  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา  พ..2543  ของสำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอปทุมรัตต์
ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือการศึกษาดีเด่น  อันดับ  1 ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี การศึกษา  2543          
     
..  2544   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะ พระดีศรีปทุมรัตต์จากสำนักงานศึกษาธิการอำเภอปทุมรัตต์        
..  2544   ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอย่างดียิ่ง  ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับเกียรติคุณบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่า กศน.ดีเด่นประจำปี
.. 2545   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ที่พระครูโพธิวีรคุณ
พ.ศ. 2545  กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
.. 2545  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
.. 2546 
ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร เป็นคนดีมีน้ำใจ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
- ได้รับเกียรติคุณบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติเป็นคนดีมีน้ำใจ  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม    
ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ภาค 9
.. 2547     ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์การศึกษานอก โรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด    
.. 2547     เป็นประธานศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนตำบลโพนสูง 

15 ธันวาคม 2547 
- เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ บทบาทพุทธศาสตรบัณฑิตกับการพัฒนา  ให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่นห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด 29  พฤศจิกายน 2547
- เป็นประธานในการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจกับรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านโนน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

2-4 กุมภาพันธ์  2548 
นำนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ห้องเรียนจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ บทบาทพระสงฆ์นัก
พัฒนาในภาคอีสาน”  กรณีศึกษา พระสงฆ์นักพัฒนา 56 รูปในภาคอีสาน ณ วัดป่าธรรมดา  .หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา      

4 กุมภาพันธ์ 2548     
ได้รับเกียรติบัตรการสัมมนาบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับสังคมไทยของสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


5.   แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดความคิดที่จะสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ททมาโน  ปิโย โหติ.

                มุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กรท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน  จัดกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถพึ่งตนเองได้  เป็นชุมชนเข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 6.    องค์ประกอบที่เป็นตัวส่งเสริมให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จ

                -   ชุมชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยในด้านปัจจัย  แรงงาน  พลังความคิด

                -   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 7.   ผลที่ได้รับภายหลังจากการทำงานสำเร็จ

            ความสามัคคี  การพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมดีขึ้น
ง่ายต่อการดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

 ภายในวัดโพธิการาม

-   ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม
-   สำนักงานเจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์
-   ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย   หมู่ที่ 6 รองชนะเลิศ ของจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ทำการสำนักงานธนาคารชุมชน
ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  วัดโพธิการาม
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย
ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์
-  ที่ทำการกลุ่มเยาวชนบ้านโพธิ์น้อย บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปทุมรัตต์   สำนักงาน ธ...จังหวัดร้อยเอ็ด                
ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
ศูนย์ปฏิบัติธรรม ของกรมควบคุมความประพฤติ จังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226