1. ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในวัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


1.2 การจัดตั้ง ใน ปีพุทธศักราช 2539 (3 มิถุนายน 2539) คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน บ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ โดยการนำของพระครูโพธิวีรคุณ(พระปลัดสมศรี คุณวีโร ในขณะนั้น) เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม ได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อพัฒนาที่อ่านหนังสือ ประจำหมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติให้ยกฐานะที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านเป็น ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) และย้ายจากศาลาริมน้ำ (ใกล้อุโบสถ) มาตั้งอยู่ที่ศาลาธรรมสังเวช และทำพิธีเปิด ศูนย์การเรียนชุมชน ในวันที่ 10 มกราคม 2540 โดยนายชาติชาตรี โยสีดา รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อบริการชุมชนต่อเนื่องตลอดมา ในปีพุทธศักราช 2542 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลสมัย ครบรอบ 72 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงยกระดับ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโพธิการาม เป็นศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดโพธิการาม เพื่อถวายเป็นมหากุศลแด่ในหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542

ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226