ประวัติวัดโพธิการาม     เมื่อแรกเริ่มตั้งหมู่บ้านโพธิ์น้อย  ชาวบ้านโพธิ์น้อยพร้อมหมู่บ้านใกล้เคียงได้อาศัยทำบุญที่วัดบ้านม่วง  (ภายหลังเปลี่ยนเป็นบ้านท่าม่วง) ซึ่งได้ก่อสร้างมาใกล้เคียงกับการสร้างหมู่บ้าน  โดยเสนาสนะภายในวัด สมัยนั้นมี กุฎีหนึ่งหลัง  ศาลาหนึ่งหลัง  พระอุโบสถแบบสมัยขอม สร้างจากอิฐดินเผาและหิน  ต่อมาหลังจาก วัดบ้านม่วงได้ถูกไฟไหม้พร้อมกับไฟไหม้หมู่บ้านครั้งที่สาม  ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองใหญ่  พร้อมทั้งได้ย้ายวัดมาไว้ที่บ้านหนองใหญ่ด้วย แต่เสนาสนะมีเพียงกุฎีและศาลาทำบุญอย่างละหลัง ชาวบ้านได ้ใช้วัดที่บ้านหนองใหญ่เป็นที่ทำบุญอยู่ระยะหนึ่ง  เนื่องจากมีความเห็นว่าวัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เป็นการไม่เหมาะสม  จึงย้ายวัดมาอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวัดโพธิการามในปัจจุบัน

วัดโพธิการาม บ้านโพธิ์น้อย – โพธิ์ศรีสวัสดิ์  ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2458 นามที่เรียกของชาวบ้านทั่วไปคือวัดบ้านเก่าน้อย
วัดโพธิการาม ตั้งอยู่เลขที่ 75  บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีพื้นที่ติดต่อ
มีพื้นที่ติดต่อดังนี้
      ทิศเหนือติด บ้านท่าม่วง    
      ทิศตะวันออก ติดบ้านโพนสูง บ้านสามขา  
      ทิศใต้  ติดบ้านจานใต้
      ทิศตะวันตก ติดบ้านโคกกลาง
      ทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดบ้านข่าน้อย
    มีพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 33 ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ 4 ไร่ 3 งาน 23 ตารางวามีลำดับเจ้าอาวาส
ที่สืบค้นได้ดังนี้

    
1. พระอาจารย์พิลา 2453 – 2469
    2. พระอาจารย์นวน 2470 – 2471
    3. หลวงปู่มา ยสาโร 2472 – 2489
    4. พระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ กิตฺติสาโร(ดอนเหนือ) 2517 – 2520 (ลาสิกขาบท)
    5. พระอธิการสุทธี ฐานวโร(เรียกศิริ) 2522 – 2530 (มรณภาพ)
    6. พระครูโพธิวีรคุณ (สมศรี คุณวีโร – เรียกศิริ) 2537 - ปัจจุบัน
    นอกจากนี้ ในบางช่วงที่ไม่มีเจ้าอาวาส จะมีพระที่ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสคราวละ
1 – 5 ปี คอยดูแลและคอยเจริญศรัทธาของชาวบ้านอยู่มิได้ขาด เสนาสนะภายในวัด
    กุฎีหลังใหญ่เป็นไม้ทั้งหลัง มีอายุประมาณ 30 ปี
   ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ 1 หลัง ศาลาโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์คามูปถัมภ์ สร้างเมื่อปี
        พ.ศ. 2519 แล้วเสร็จสมบูรณ์ ปี 2520
    ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อปี 2539
    ห้องน้ำ ห้องสุขา 6 หลัง (รวม 41 ห้อง)
    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 1 หลัง
    เมรุ 1 หลัง
    อุโบสถ 1 หลัง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สิ่นค่าก่อสร้าง 5,600,000 บาท
    อาคารกองทุนหมู่บ้านโพธิ์น้อย 1 หลัง
    อาคารกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ศรีสวัสดิ์ 1 หลัง
    กุฎีรับรอง 1 หลัง                    
    กุฎี กรรมฐาน 3 หลัง ปูชนียบุคคลที่สำคัญ หลวงปู่มา ยสาโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิการาม
    สถาบันการเงินชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ จำนวน 1 หลัง
    ร้านค้าชุมชน "เซาเซ็น" จำนวน 1 หลัง
    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 1 หลัง
    ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
    ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จำนวน 1 หลัง
    สภาชุมชนโพธิ์น้อยศรีสวัสดิ์ จำนวน 1 หลัง
   
เดิมท่านเป็นคนบ้านดู่ใหญ่ เป็นพระปฏิบัติกัมมัฏฐานที่ เคร่งครัดมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเป็นพระที่ช่วยเหลือประชาชนในยามทุกยาก เช่น เวลาผีเข้า เป็นไข้ไม่สบาย ต่างก็ได้พึ่งพาอาศัยบารมีของหลวงปู่ ให้หลวงปู่ช่วยปัดเป่า แม้แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านโพธิ์น้อย-โพธิ์ศรีสวัสดิ์ ยังให้การเคารพ
กราบไหว้อัฐิธาตุของหลวงปู่อยู่เสมอ ใครมีปัญหาอะไรต้องมาบนบานสารกล่าวกับหลวงปู่ แล้วก็ไม่ทำให้ผู้ที่มาบนบานต้องผิดหวังกลับไป นับได้ว่าหลวงปู่ เป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งยามมี ชีวิตอยู่ และจากไป หลวงปู่เองได้นำต้นตาลมาปลูกประมาณ 150 ต้น ปัจจุบันเหลือเพียง 85 ต้น ซึ่งก็เป็นผลงานของท่านอีกชิ้นหนึ่งด้วย

ศูนย์การเรียนชุมชน ICT เฉลิมพระเกียรติวัด
ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 081-2974226